FÖRSÄKRINGSSKOLAN

I Axidents Försäkringsskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor och ord som förknippas med försäkringar.

Vad är en försäkring?

En försäkring ger dig själv och/eller dina närstående ekonomisk trygghet och skydd om något oförutsett skulle hända. Du kan ha försäkringar som gäller för dig själv och dina nära eller så kallade sakförsäkringar. Till exempel för din bostad och bil.

Varje månad betalar du en viss summa för din försäkring. Kostanden kallas premie. Om något oförutsett som omfattas av din försäkring händer får du en ersättning.

Vilka försäkringar
behöver jag?

Vilka försäkringar du bör ha är individuellt, som grund ska du alltid ha en hemförsäkring. Har du till exempel en bil ska du ha en bilförsäkring som täcker kostnader vid olycka.

Du kan också behöva ett extra skydd och försäkringar för dig och dina nära. Till exempel olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

Vad är bra att tänka på?

När du väljer försäkring bör du först och främst tänka på vad du har för behov och hur din livssituation ser ut. Stäm sedan av om du redan har någon form av skydd och försäkring. Du kan till exempel ha försäkringar via din anställning eller om du är ansluten till en organisation eller förbund. 

När du har en helhetsbild av vad du eventuellt har för skydd och vad för behov du har läs på om vad som ingår i den eller de försäkringar som du är i behov av.

Försäkrad

Försäkrad är den person vars liv eller hälsa försäkringen gäller för.

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som har tecknat försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Det kan vara en fysisk eller juridisk person och behöver inte vara samma som den som är försäkrad. Till exempel kan ditt företag teckna en försäkring till dig, då är företaget försäkringstagare och du är den försäkrade.

Förmånstagare

Förmånstagare är en beteckning på den eller de personer som får eller ska få ersättning från en försäkring. Det är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagaren kan till exempel vara en make, maka eller barn när det gäller livförsäkring

Premie

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för försäkringen. En försäkringspremie kan bestå av en riskpremie och en sparpremie.

Riskpremien täcker försäkringsbolagets kostnader för skadeersättningar och kostnader för försäkringsbolagets administration.

Om försäkringen innehåller ett sparande, till exempel en pensionsförsäkring, består försäkringspremien också av en sparpremie. Sparpremien förvaltas av försäkringsbolaget och betalas sedan ut till den försäkrade som pension vid en avtalad tidpunkt.

Premie grundande faktorer

För att avgöra hur hög premien, avgiften för försäkringen, blir finns det ett par faktorer försäkringsbolaget behöver ta hänsyn till. Det kan var den försäkrades ålder och hälsotillstånd.

Ersättning

Försäkringsersättning är det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person ska ersättas efter en skada.

Självrisk

Självrisk är den kostnad försäkringstagaren själv behöver stå för i samband med ett försäkringsärende. Kostnaden för självrisken är bestämd på förhand.

Inkomstbortfall

Om du skulle drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet räknas det som inkomstbortfall. I flera försäkringar finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel sjukförsäkring.

Hälsodeklaration

För att teckna vissa försäkringar kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Den behövs som underlag för att kunna göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall.

Riskbedömning

När du ansöker om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in. Vilken riskbedömning som görs beror på vilken typ av försäkring det gäller. Ibland kan det räcka att intyga att man är ”fullt arbetsför” men för andra försäkringar behöver man fylla i en hälsodeklaration eller gå till en läkare för ett läkarutlåtande.

Juridisk Person

En juridisk person är ett så kallat rättssubjekt som inte är en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Funktionsnedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen.

Ersättningen som försäkringen betalar är invaliditetsgraden i procent gånger försäkringsbeloppet.

Ekonomisk Invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom.

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan skadan inträffade. För att få ersättning måste sjukdomen eller olycksfallet ha medfört medicinsk invaliditet och Försäkringskassan ska ha beviljat varaktig sjukersättning. Ersättningen sjunker med stigande ålder.

xxxxx

Mer text inom kort

xxxxx

mer text inom kort